Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Aby skorzystać z bezpłatnych usług oferowanych w ramach programu Wspieraj Seniora V, konieczne jest zaakceptowanie treści zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Poniżej znajduje się treść obu wymienionych dokumentów do zapoznania się. Udzielenie zgody i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą mogą być złożone telefonicznie lub osobiście podczas spotkania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

Dane osobowe przekazywane przez osoby chcące skorzystać z świadczenia usług w ramach programu „Wspieraj Seniora” będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz naszą Polityką Prywatności.

Zgoda ta jest dobrowolna, jednak jej udzielenie jest niezbędne w celu świadczenia usług w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tej zgody przed jej udzieleniem.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Gdańską, w celach związanych z świadczeniem usług w ramach programu „Wspieraj Seniora”, w tym na:

  • przetwarzanie moich danych w celach administracyjnych i realizacji usług na moją rzecz;
  • przechowywanie moich danych osobowych przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji związanej z programem.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją zawartą w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w ramach programu „Wspieraj Seniora” oraz potwierdzam, że udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z opisanymi w niej zasadami.

Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt ze strony Fundacji Gdańskiej lub podmiotów współpracujących w celach związanych z usługami w ramach programu „Wspieraj Seniora”, w tym na przekazywanie informacji o świadczeniach, terminach i innych kwestiach związanych z moim udziałem w programie.

Niniejszą zgodę udzielam na czas udziału w programie „Wspieraj Seniora” lub do momentu odwołania jej przez mnie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej odwołaniem.

Oświadczam również, że mam pełną świadomość swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w kontekście ubiegania się o świadczenia w ramach programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gdańska, z siedzibą pod adresem ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk.

Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Gdańskiej poprzez
e-mail:
Inspektor@fundacjagdanska.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 58 526 49 87.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Przetwarzane dane osobowe będą obejmować dane kategorii zwykłych, w tym imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczenia projektu.

Przysługuje Pani/u prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. W określonych sytuacjach przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do sprzeciwu przysługuje wyłącznie, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub nie występują inne nadrzędne podstawy prawne.

Posiada Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/u, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz naszym współpracującym partnerom, takim jak kancelarie prawne, operatorzy pocztowi i podmioty realizujące usługi w ramach programu.

Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prosimy pamiętać, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do świadczenia usług w ramach programu „Wspieraj Seniora”. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami poprzez ww. dane kontaktowe.

Skip to content